Regulamin korzystania z usług Akademia Domu

§1 Definicje

 1. Abonament – pakiet Usług świadczonych przez Akademię Domu, określony przez Strony w Umowie
 2. Akademia Domu – Al. Krakowka 28, 05-820 Piastów
 3. Cennik – cennik Usług opublikowany na stronie internetowej Akademii Domu
 4. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 22.00 oraz sobota w godzinach 9.00-15.00, za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej;
 5. Klient – podmiot, który zamierza być lub jest stroną Umowy zawartej z Akademią Domu lub korzystający z Usług Akademii Domu na podstawie Zlecenia;
 6. Obszar działania Akademii Domu – zakres terytorialny realizacji Usług przez Akademię Domu w ramach 4 (czterech) powiatów: pruszkowski, warszawski zachodni, grodziski oraz piaseczyński.
 7. Oplata abonamentowa – stała miesięczna opłata uiszczana na rzecz Akademii Domu za korzystanie z Abonamentu;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin o korzystanie z Usług Akademii Domu określający zasady zakres i warunki korzystania z Usług;
 9. Serwisant lub Podwykonawca – podmiot, którym Akademia Domu posługuje się w celu wykonania Usługi na rzecz Klienta;
 10. Tytuł prawny - prawo własności, użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, użytkowanie, służebność mieszkania, umowa o dożywocie, dzierżawa, najem, użyczenie;
 11. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Klientem a Akademią Domu, w ramach określonego w niej Abonamentu;
 12. Usługi – usługi świadczone na rzecz Klienta w ramach Abonamentu; zakres oraz rodzaje Usług określone są na stronie internetowej Akademii Domu; Usługi są świadczone na rzecz Klienta, który ma podpisaną Umowę oraz są realizowana na podstawie każdorazowego Zlecenia;
 13. Usługa Testowa – jednorazowa Usługa realizowana na podstawie Zlecenia, świadczona przez Akademię Domu umożliwiająca zapoznanie się z poziomem świadczonych Usług. Z Usługi Testowej Klient może skorzystać tylko jeden raz.
 14. Zlecenie – zamówienie na Usługę składane przez Klienta, który ma podpisaną Umowę, do Akademii Domu w przypadku, gdy Klient zamierza skorzystać z Usługi.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Akademia Domu świadczy Usługi zgodnie z Umową lub Zleceniem, Regulaminem i Cennikiem, a Klient zobowiązuje się do przestrzegania Umowy, Zlecenia, Regulaminu i Cennika - w szczególności do terminowego uiszczania opłat określonych w Umowie, Zleceniu lub Cenniku.
 2. Regulamin i Cennik są publikowane na stronie internetowej www.akademiadomu.pl.

§3 Rodzaje Usług świadczonych przez Akademię Domu

 1. Akademia Domu świadczy Usługi, które opisane są na stronie internetowej www.akademiadomu.pl.
 2. Usługi świadczone są w ramach posiadanego przez Klienta Abonamentu, który określony jest w Umowie i realizowane są każdorazowo na podstawie Zlecenia, w którym Klient określa konkretną Usługę, z której zamierza skorzystać.
 3. Zmiana Abonamentu nie wymaga uiszczania z tego tytułu dodatkowych opłat oraz wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§4 Zawarcie i realizacja Umowy lub Zlecenia

 1. Przed zawarciem Umowy Klient może złożyć Zlecenie na wykonanie przez Akademię Domu Usługi Testowej.
 2. Umowę o świadczenie Usług przez Akademię Domu może zawrzeć lub Zlecenie może złożyć, jedynie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca Tytuł prawny do nieruchomości, w której świadczone będą Usługi.
 3. Umowa może być zawarta z podmiotem posiadającym zameldowanie na pobyt stały lub tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w której będą świadczone Usługi. W przypadku posiadania innego tytułu niż prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze prawo do lokalu, zawarcie Umowy lub realizacja Zlecenia wymaga przedstawienia pisemnej zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości lub członka spółdzielni mieszkaniowej.
 4. Umowa zawierana jest w formie pisemnej.
 5. W celu zawarcia Umowy należy skontaktować się z Akademią Domu telefoniczne na infolinii (882 000 200) lub poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.akademiadomu.pl. Po wypełnieniu formularza kontaktowego Akademia Domu skontaktuje się niezwłocznie w celu umówienia wizyty, omówienia oferty i podpisania Umowy.
 6. Zlecenie składane jest droga elektroniczną (e-mail: biuro@akademiadomu.pl) lub telefonicznie pod numerem infolinii (882 000 200) oraz w formie pisemnej.
 7. Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji Usługi/Zlecenia, Akademia Domu uzyskuje akceptację warunków Usługi, w szczególności, zakresu i ceny, poprzez potwierdzenie uzyskane od Klienta drogą elektroniczną (e-mail: biuro@akademiadomu.pl) oraz w formie pisemnej.
 8. Umowa jest zawierana w lokalu Klienta.
 9. Akademia Domu informuje Klienta - konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy, bez podania przyczyn poprzez pisemne oświadczenie złożone Akademii Domu na adres wskazany w Umowie.
 10. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub w przypadku korzystania z promocji na czas określony. Jeżeli co najmniej 30 dni przed końcem okresu, na który Umowa została zawarta, Klient nie wyrazi innej dyspozycji, Umowa zawarta na czas określony staje się Umowa zawartą na czas nieokreślony.
 11. Klient może zawrzeć Umowę osobiście bądź przez przedstawiciela upoważnionego na piśmie.
 12. Klient może udzielić innym osobom pisemnego pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z Umowa.

§5 Zmiana Umowy, Wygaśnięcie Umowy, Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa może ulec zmianie za porozumieniem Stron. Zmiana Umowy następuje w formie pisemnej.
 2. Umowa wygasa wskutek:
  • upływu czasu, na który została zawarta, z zastrzeżeniem § 4 ust. 10 zdanie 2,
  • śmierci Klienta,
  • utraty tytułu prawnego do nieruchomości lub lokalu, o ile w terminie 30 dni Klient nie złoży oświadczenia wskazującego inne miejsce wykonania Umowy
 3. W przypadku, gdy Umowa została zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego.
 4. W okresie wypowiedzenia Akademia Domu pobiera należne opłaty zgodnie z. Cennikiem.
 5. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron w innym uzgodnionym terminie.
 6. Akademia Domu może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia / ze skutkiem natychmiastowym:
  • jeżeli Klient dostarczył nieprawdziwe dane związane z jego osobą,
  • jeżeli Klient nie uiścił Opłaty abonamentowej przez dwa kolejne miesiące kalendarzowe.
  • jeżeli Klient nie przestrzega Umowy lub Regulaminu.

§6 Warunki świadczenia Usług

 1. Klient jest obowiązany udostępnić Akademii Domu lub upoważnionym podmiotom działającym w imieniu i na zlecenie Akademii Domu nieruchomość lub lokal w celu świadczenia Usług.
 2. Klient jest obowiązany umożliwić sprawdzenie stanu lokalu lub nieruchomości, o ile jest to konieczne do należytego świadczenia Usług lub rozpatrzenia reklamacji. Sprawdzenie następuje w terminie uzgodnionym z Klientem.
 3. W celu zabezpieczenia interesów Klienta, Akademia Domu zastrzega sobie prawo do nagrywania połączeń Abonenta dotyczących realizacji Usług, Zleceń lub innych oświadczeń woli związanych z Umowa. Nagranie ma charakter poufny i może być wykorzystane wyłącznie jako dowód złożenia Zlecenia lub sprawdzenia prawidłowości jego wykonania.
 4. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Akademię Domu o każdej zmianie swoich danych osobowych. W przypadku, gdy Klient nie wykona powyższego obowiązku Akademia Domu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonani Umowy z przyczyn tym spowodowanych.
 6. Klient określa hasło które zostanie przypisane do Klienta jako pomoc do identyfikacji Klienta przy konsultacji telefonicznej.
 7. Usługi realizowane są przy użyciu własnych materiałów i narzędzi Akademii Domu, z wykorzystaniem mediów Klienta, w szczególności prądu i wody.
 8. Dojazd do Klienta zawiera się w cenie Usługi, jeśli Usługa realizowana będzie w Obszarze działania Akademii Domu. W przypadku, gdy realizacja Usługi ma się odbywać poza Obszarem działania Akademii Domu, koszt dojazdu będzie ustalany indywidualnie przed zawarciem Umowy lub realizacją Zlecenia.
 9. Akademia Domu przystępuje do wykonywania Usługi w czasie uzgodnionym z Klientem.

§7 Odpowiedzialność

 1. Akademia Domu ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wyłącznie w zakresie określonym Umową, Regulaminem oraz kodeksem cywilnym.
 2. Akademia Domu i Klient nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się katastrofy oraz klęski naturalne, takie jak np. trzęsienia ziemi, pożary, sztormy, powodzie.
 3. O wystąpieniu siły wyższej Strona Umowy niezwłocznie zawiadomi druga Stronę.
 4. Akademia Domu nie ponosi odpowiedzialności za :
  • brak możliwości realizacji Usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta np. brak dostępu do lokalu lub nieruchomości Klienta, brak dostępu do mediów;
  • brak możliwości realizacji Usługi z przyczyn nie dotyczących Akademii Domu.
 5. Akademia Domu ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania swej działalności do wysokości 500.000 złotych,

§8 Opłaty

 1. Wysokość opłat i sposób ich naliczania określa Cennik.
 2. Faktury VAT za Usługi doręczane są Klientowi przesyłka pocztową w granicach Rzeczpospolitej Polskiej lub w inny sposób uzgodniony przez strony.
 3. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 4. Wynagrodzenie będzie uiszczane przelewem na rachunek bankowy Akademii Domu wskazany na fakturze VAT.
 5. W przypadku nieotrzymania faktury VAT, Akademia Domu przyjmuje od Klienta zgłoszenie tego faktu i wystawia duplikat faktury VAT.
 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Akademii Domu.
 7. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat Akademia Domu nalicza odsetki ustawowe.
 8. Akademia Domu zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta niezapłaconych należności nawet pomimo rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy.
 9. Klient może wpłacić dowolna kwotę na poczet przyszłych należności, która będzie rozliczana w kolejnych fakturach VAT w ramach konta rozliczeniowego, na który została wniesiona.
 10. Opłatę abonamentowa jest płatna z góry.

§9 Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane przez Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.
 2. Szczegółowe postanowienia w zakresie terminu i sposobu składania reklamacji określa Umowa.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Klient zobowiązany jest poinformować Akademię Domu o zmianach swoich danych (w szczególności o utracie Tytułu prawnego do lokalu) zawartych w Umowie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian.
 2. Klient jest zobowiązany do doręczenia dokumentów potwierdzających zaistnienie zmian, o których mowa w ust. 1.
 3. Jeżeli Klient nie poinformuje Akademii Domu o zmianie dotychczasowego adresu, wszelka korespondencja przekazana przez Akademię Domu na ten adres uważa się za prawidłowo doręczoną.
 4. Akademia Domu powiadamia Klienta o każdej zmianie w Regulaminie z wyprzedzeniem, co najmniej jednego Okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, a w razie skorzystania z tego prawa Akademii Domu nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie opublikowany na stronie internetowej Akademii Domu.
 5. Każde zawiadomienie jest uważane za doręczone Klientowi jeżeli zostało wysłane pocztą na adres, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, lub jako wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego Klienta umieszczone w bazie danych Akademii Domu lub wskazany w Umowie.
 6. Akademia Domu przy wykonywaniu Usług posługiwać się będzie osobami przez siebie zatrudnionymi lub zatrudnionymi przez podmioty współpracujące.
 7. Wszelkie czynności świadczone przez Akademię Domu powinny być wykonywane w miejscu uzgodnionym z Klientem.
 8. Akademia Domu zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim innym niż wskazane w ust.6, żadnych informacji dotyczących Klienta bądź jakichkolwiek innych informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, chyba że obowiązek udzielenia takich informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Obszar działania – Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Warszawa, Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Warszawa Bielany, Warszawa Bemowo, Piastów, Pruszków, Brwinów, Podkowa Leśna

Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Warszawa, Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Warszawa Bielany, Warszawa Bemowo, Piastów, Pruszków, Brwinów, Podkowa Leśna